Vi blir vad vi tänker och känner

Vår fysiska kropp och vårt sinne, det vi tänker och känner är helt integrerade och är en helhet. Vad vi tänker och känner kommer direkt att påverka vårt kroppsliga uttryck och vice versa. De känslor som vi har ger kroppen information om vad som är på gång och människor i vår omgivning informeras och blir också påverkade av vad vi känner. Samtidigt ger känslorna impulser för hur vi ska hantera situationen och hur vi beter oss.

Känslor är komplexa

Känslor är ett komplext begrepp. En känsla kan förekomma i hundratals olika många former och variationer men man kan ändå prata om några grundkänslor, som finns globalt och som även kan kännas igen på bebisstadiet. I viss litteratur nämns fem, ibland sex, sju och ibland nio grundkänslor. Några grundkänslor kan sägas vara glädje, ilska, sorg, förvåning, rädsla, avsky och skam. Olika kombinationer av dessa grundkänslor ger en mängd variationer i olika känslor av varierande intensitet.
En känsla innebär att man upplever något i kroppen, en inre upplevelse. I all social kontakt med människor, djur och natur, faktiskt vid intryck av det mesta vi ser och gör, så är känslor inblandade. Känslor påverkar vårt beteende och de påverkar också kroppsliga spänningar, beteenden och våra tankar. Våra tankar påverkar i sin tur våra känslor så det blir en rundgång.

Känslan kan skydda men också vilseleda

Ofta vill känslor skydda oss från någonting och fungerar som en skyddsmekanism. De kan varna oss för att något inte är bra, att vi ska undvika enn skadlig situation. Men det är inte alltid som känslan har rätt utan den kan istället oroa oss för något helt i onödan. Att försöka lära sig att skilja på när känslan är hjälpsam eller vilseledande är svårt men kan vara bra att försöka träna på.

Vad du känner påverkar din kroppshållning

Hur vi tänker påverkar våra känslor och i sin tur vår kroppshållning. Även om det är svårt så kan vi medvetet försöka tänka positivt för att påverka våra känslor och undvika att fastna i negativa tankar.
Tänker vi på något som är roligt, kommer vi troligen omedvetet att dra på munnen till ett leende, och vår kroppshållning, kommer att bli mer uppsträckt. Det är svårare att le med ihopsjunken överkropp och då huvudet är nedsänkt mellan skulderbladen.
Omvänt, att tänka på något tråkigt och ledsamt, gör att vi kommer att känna oss nedstämda, kroppshållningen kommer att sjunka ihop och ansiktsuttrycket kommer att förmedla vår nedstämdhet. Prova själv! Det är fascinerande hur lite det behövs för att påverka vår mimik och kroppshållning.

Vad du tänker och känner påverkar din hälsa

Det vi tänker och känner har en direkt inverkan på vår hälsa. Negativa tankar leder till stress och kortisolpåslag vilket har många negativa konsekvenser för vår hälsa, till exempel högt blodtryck, diabetes, övervikt, låggradig inflammation, försämrat immunförsvar, autoimmunitet, hjärt-kärlsjukdomar med mera. Att försöka tänka positiva tankar ger definitivt ett bättre välbefinnande och motverkar stress. Det är därför viktigt för vår hälsa att arbeta med oss själva och försöka se det ljusa i livet, att vi tränar på att förstå och hantera våra tankar.

Hur kan jag påverka och förändra mina tankar?

Känslor är en del av livet. Livet tar och livet ger, så att leva innebär en ständig blandning mellan glädje, sorg, ilska, rädsla mm i olika intensitet. Alla känslor är tillåtna, det finns inga rätta eller felaktiga känslor. Känslor bara kommer i oss och vi kan inte påverka eller få bort dem. Däremot gäller det att acceptera känslorna och försöka förstå och tolka dem, det hjälper oss att förstå oss själva. Hur vi beter oss och agerar utifrån en känsla måste vi däremot kunna påverka. Alla beteenden är inte acceptabla och tillåtna. Det är svårt att välja sina tankar och känslor men vi kan välja hur vi beter oss och agerar utifrån en känsla. Det kräver självinsikt och disciplin och är nödvändigt för att kunna leva ett harmoniskt liv

Strategier för att hantera tankar och känslor

Att arbeta med våra tankar och känslor är en pågående process. Genom medvetenhet och träning kan vi lära oss att tänka mer positivt och hantera våra känslor på ett konstruktivt sätt, vilket i sin tur förbättrar vår fysiska och psykiska hälsa.

För att bättre hantera våra tankar och känslor kan vi använda oss av olika strategier:

  • Mindfulness och meditation: Genom att träna mindfulness kan vi bli mer medvetna om våra tankar och känslor i nuet, vilket hjälper oss att inte bli överväldigade av dem.
  • Kognitiv omstrukturering: Detta innebär att identifiera och utmana negativa tankemönster och ersätta dem med mer positiva och realistiska tankar.
  • Fysisk aktivitet: Regelbunden träning kan minska stress och förbättra humöret genom att frigöra endorfiner, kroppens naturliga ”må-bra” hormoner.
  • Socialt stöd: Att prata med vänner, familj eller en terapeut kan ge nya perspektiv och hjälpa oss att bearbeta våra känslor.
  • Självreflektion: Att skriva dagbok eller reflektera över sina upplevelser kan ge insikt i våra känslor och tankemönster.

Slutsats

Att förstå och hantera våra tankar och känslor är avgörande för vår fysiska och mentala hälsa. Genom att bli medvetna om hur våra tankar påverkar våra känslor och vår kropp kan vi skapa en positiv spiral som förbättrar vårt välbefinnande. Med rätt strategier kan vi lära oss att hantera våra känslor på ett konstruktivt sätt, vilket leder till ett mer balanserat och harmoniskt liv.

Läs mer om Fascia & näring