Manuell behandling för att förbättra lymfflöde och underlätta för patienter med lunginflammation och andra inflammationer.

Det huvudsakliga syftet med denna rapport är att ge en översikt av forskningsstudier på hur manuell och osteopatisk behandling påverkar lymfflöde och flöde av leukocyter och på så vis kan stärka immunförsvaret samt underlätta läkning av infektioner och inflammationer och då särskilt lunginflammation. Även att vibrationer påverkar flöden och att flödet i Fascian sin tur påverkar celler och cellkärnor som påverkas av drag krafter och detta har visat sig påverka och minska inflammationer och stimulera läkning.  

Äldre och personer med nedsatt immunförsvar är speciellt utsatta för att drabbas av lunginflammation. Symptomen är oftast feber, hosta, andningssvårigheter, snabb och ytlig andning, förhöjd hjärtfrekvens, slemproduktion, bröstsmärta vid djupandning och hostning, ibland illamående, kräkning, diarré och trötthet (Haessler & Schimmel, 2012). Klinisk undersökning ger dämpat ljud vid perkussion och väsande ljud vid auskultation av den drabbade lungan. Laboratorieundersökningar visar förutom förhöjd sänka och högt CRP, förhöjda mängder leukocyter och också förhöjd mängd av omogna neutrofiler (Haessler & Schimmel, 2012; Honda et al, 2016). Röntgenundersökning kan hitta inflammatoriska stråk i den/de lunglober som är angripna.

En central tanke för osteopatisk behandling är att ett förbättrat lymfflöde dränerar den interstitiella vävnaden på blodceller, exudat, vävnadspartiklar, gifter, bakterier mm, som skulle kunna skada och framkalla inflammationer och sjukdom i fascian (Degenhardt & Kuchera, 1996; Seffinger et al, 2003; Wallace et al, 2003). Med tanke på lymfflödets vikt för att upprätthålla homeostas och förbättra individens immunitet, så bör manuella tekniker för att öka lymfflödet vara ett bra strategi för behandling av infektioner och inflammationer.

Till stöd för detta, finns studier där osteopatisk metodik visat sig öka vaccinspecifika antikroppar (Jackson et al, 1998; Measel, 1982) och minskat risken för nedre luftvägsinfektion (Allen & Pence, 1967; Kline, 1965). Osteopatisk manuell behandling för att avlasta lungvävnaden, i kombination med antibiotika, har visat sig minska dödligheten och förkorta sjukhusvistelsen för äldre patienter med lunginflammation, jämfört med de som enbart fick antibiotika. Den manuella behandlingen minskade också den intravenösa antibiotikaanvändningen (Noll et al, 2000; Noll et al, 2010; Licciardone et al, 2012).

Det finns många manuella terapier som är avsedda att öka lymfflödet och lymfpumpteknik har experimentellt visat sig vara effektivt (Hodge et al, 2007; Hodge et al, 2010; Hodge & Downey, 2011; Hodge, 2012; Huff et al, 2010; Knott et al, 2005; Prajapti et al, 2010). I USA används lymfpumpteknik kliniskt för behandling av hjärtsvikt, mag-tarmproblem, infektion i andningsvägarna och ödem. Lymfpumptekniken kan utföras på fötter och ben (pedal pump), bröstkorg (thoracic pump), buken (abdominal pump), samt områden över mjälte och lever (Wallace et al, 2003). Med tanke på den volym av lymfa som finns i buken (Mann & Higgins, 1950; Morris, 1956; Pabst & Binns, 1981; Smith & Ford, 1983) så bör kompression och stimulans av tarmkrös och visceral vävnad vara en framgångsrik strategi för att frigöra stora mängder lymfa och få igång flödet. 

 

Osteopatisk manuell behandling har under närmare 100 år, med gott resultat, bland annat använt denna lymfpumpteknik för att förbättra immunförsvaret hos patienter med infektions- och lungsjukdomar. Märkligt nog är det först på senare år som det börjat att forskas på mekanismen bakom resultaten. Lymfpumpteknik utförs manuellt med tryck medialt och kranialt, under sista revbenet mot diafragma. Ett tryck per sekund, bilateralt, under åtta minuter och upprepas varannan timme, vilket har visat sig, i försök med hundar, markant öka flödet av alla typer av leukocyter i lymfan (Hodge et al, 2007). Lymfpumptekniken gav en signifikant ökning av lymfa i Ductus Thoracicus (DT), det största lymfkärlet i bröstkorgen som sedan töms till blodsystemet. Även en signifikant ökning av olika leukocyter, som makrofager, neutrofiler, T- och B-celler. Denna effekt är troligen en av mekanismerna bakom det förbättrade immunförsvaret och den ökade tillfriskningsgraden hos patienter som blivit behandlade med lympumpteknik.

Tidigare undersökningar av lymfflöde visar att utflödet av lymfocyter från tarmens lymfkärl var i princip detsamma som flödet i Ductus Thoracicus (Mann & Higgins, 1950; Morris, 1956; Pabst & Binns, 1981; Smith & Ford, 1983), vilket visar att lymfocyter i DT samlas ihop från tarmarnas lymfkärlsystem. Rytmiska kompressioner av buken påverkar den lymfoida vävnaden i mag-tarmområdet, vilket kan underlätta frigörandet av leukocyter från vävnaden in i lymfflödet. Detta har också visat sig stämma i försök med hundar och råttor där lymfflödet och även mängden av olika leukocyter (neutrofiler, monocyter, T-celler, B-celler) ökade signifikant (Hodge et al, 2010, Huff et al, 2010). 

Vid infektioner, ödem och andra inflammationstillstånd, sker inflammatoriska processer och kemokiner, inflammatoriska mediatorer, och fria radikaler bildas i vävnaden och frisätts till blod och lymfsystem (Olzewski, 2003; Swartz, 2001). Manuell terapi som då dränerar fascian på dessa faktorer kan minska smärta och underlätta läkning. Osteopatisk behandling har visat sig förändra halten av cytokiner i serum hos både friska och sjuka personer (Walkowski et al, 2014; Licciardone et al, 2012). Lymfpumpteknik har visat sig, i försök med hund, signifikant öka flödet av inflammatoriska mediatorer i lymfan och bör visa på en vetenskaplig grund för manuell teknik för att öka immunitet och förbättra behandling av infektioner (Schander et al, 2012).

Lymfpumpteknik har också visats minska den bakteriella belastningen i lungorna hos råttor med akut lunginflammation även om mekanismen bakom, inte är helt klarlagd (Hodge, 2012; Huff et al, 2010). Behandling med djupgående vibrationer runt lungorna, kan därför antas stimulera andningen och underlätta lösgörande av slem så att upphostning underlättas. Behandlingen är mycket behaglig och sätter igång flödet i bindväven, vilket minskar trycket i vävnaden, ökar diffusionen och förbättrar cirkulation och lymfflöde. Förbättrat lymfflöde förbättrar immunförsvaret. 

 • Allen T.W. and Pence T.K. The use of the thoracic pump in treatment of lower respiratory tract disease. J Am Osteopath Assoc. 1967, 67:408-411.
 • Degenhardt B.F. and Kuchera M.L. Update on osteopathic medical concepts and the lymphatic system. J Am Osteopath Assoc. 1996, 96:97-100.
 • Hodge L.M., King H.H., Williams A.G., Reders S.J., Belavadi T.J., Simecka J.W., Stoll S.T. and Downey H.F. Abdominal lymphatic pump treatment increases leukocyte count and flux in thoracic duct lymph. Lymphat Res Biol. 2007, 5:127-132.
 • Hodge L.M., Bearden M.K., Schander A., Huff J.B., Williams A.Jr., King H.H. and Downey H.F. Abdominal lymphatic pump treatment mobilizes leukocytes from the gastrointestinal associated lymphoid tissue into lymph. Lymphat Res Biol. 2010, 8:103-110 Hodge L.M. and Downey H.F. Lymphatic pump treatment enhances the lymphatic and immune systems. Exp Biol Med. 2011, 236:1109-1115.
 • Hodge L.M. Osteopathic lymphatic pump techniques to enhance immunity and treat pneumonia. Int J Osteopath Med. 2012, 15:13-21.
 • Huff J.B., Schander A., Downey H.F. and Hodge L.M. Lymphatic pump treatment augments lymphatic flux of lymphocytes in rats. Lymphat Res Biol. 2010, 8:183-187.
 • Jackson K.M., Steele T.F., Dugan E.P., Kukulka G., Blue W. and Roberts A. Effect of lymphatic and splenic pump techniques on the antibody response to Hepatitis B vaccine: a pilot study
 • Kline C.A. Osteopathic manipulative therapy, antibiotics and supportive therapy in respiratory infections in children: comparative study. J Am Osteopath Assoc. 1965, 65:278-281.
 • Knott E.M., Tune J.D., Stoll S.T. and Downey H.F. Increased lymphatic flow in the thoracic duct during manipulative intervention. J Am Osteopath Assoc. 2005, 105:447-456.
 • Licciardone J.C., Kearns C.M., Hodge L.M. and Bergamini M.V. Associations of cytokine concentrations with key osteopathic lesions and clinical outcomes in patients with nonspecific chronic low back pain: results from the osteopathic Trial. J Am Osteopath Assoc. 2012, 112:596-605.
 • Mann J.D. and Higgins G.M. Lymphocytes in thoracic duct intestinal and hepatic lymph. Blood. 1950, 5:177-190.
 • Measel J.W. Jr. The effect of lymphatic pump on the immune response: preliminary studies on the antibody response to pneumococcal polysaccharide assayed by bacterial agglutination and passive hemagglutination. J Am Osteopath Assoc. 1982, 82:28-31.
 • Morris B. The hepatic and intestinal contributions to the thoracic duct lymph. Q J Exp Physiol Cogn Med Sci. 1956, 41:318-325.
 • Noll D.R., Degenhardt B.F., Morely T.F., Blais F.X., Hortos K.A., Hensel K., Johnson J.C., Pasta D.J., Stoll T. Efficasy of osteopathic manipulation as an adjunctive therapy for hospitalizedpatients with pneumonia: a randomized controlled trial. Osteopath Med Prim Care. 2010; 4:2.
 • Noll D.R., Shores J.H., Gamber R.G., Herron K.M. and Swift J. Jr. Benefits of osteopathic manipulative treatment for hospitalized elderly patients with pneumonia. J Am Osteopath Assoc. 2000, 100:776-782.
 • Olszewski W.L. The lymphatic system in body homeostasis: physiological conditions. Lymphat Res Biol. 2003, 1:11-21.
 • Pabst R. and Binns R.M. In vivo labeling of the spleen and mesenteric lymph nodes with fluorescein isothiocyanate for lymphocyte migration studies. Immunology. 1981, 44:321-329.
 • Prajapti P., Shah P., King H.H., Williams A.Jr., Desai P. and Downey H.F. Lymphatic pump treatment increases thoracic duct lymph flow in conscious dogs with edema due to constriction of the inferior vena cava. Lymphat Res Biol. 2010, 8:149-154.
 • Seffinger M.A., King H.H., Ward R.C., Jones J.M. III, and Rogers F.J. Osteopathic philosophy. In: R.C. Ward ed. Foundations for Osteopathic Medicine, 2nd ed. Philadelphia, PA:Lippincott Williams & Wilkins; 2003:3-12.
 • Smith M.e. and Ford W.L. The recirculating lymphocytes pool of the rat: a systematic description of the migratory behaviour of recirculating lymphocytes. Immunology. 1983. 49:83-94.
 • Swartz M.A. The physiology of the lymphatic system. Adv Drug Deliv Rev. 2001, 50:3-20.
 • Walkowski S., Sing M., Puertas J., Pate M., Goodrum K. and Benencia F. Osteopathic manipulative therapy induces early plasma cytokine release and mobilization of a population of blood dendritic cells.  PloS One. 2014, 9:e90132.
 • Wallace E., McPartland J.M., Jones J.M. III, Kuchera M.L., Buser B.R. Lymphatic system: lymphatic manipulative techniques. In: R. Ward ed. Foundations for Osteopathic Medicine, 2nd ed. Philadelphia, PA:Lippincott Williams & Wilkins; 2003:1056-1077.