Om vikten av att stärka immunförsvaret under covid-19, 2020

Topics:

Authors: Mats Humble, Bo Jonsson och Per Kågeson

Abstract

Vården av patienter med covid-19 har förbättrats avsevärt sedan i våras, men fortfarande avlider många, särskilt äldre, i sjukdomen eller dess följdverkningar. Denna promemoria söker sammanfatta kunskapsläget beträffande möjligheterna att stärka de äldres immunförsvar så att de får bättre förut-sättningar att klara covid-19 utan allvarliga följder.
Pandemin har genererat ett stort antal forskningsprojekt. De flesta har ännu inte blivit föremål för vetenskaplig granskning och publicering. Vi fokuserar på några rön som belyser vikten av att upprätt-hålla tillräckliga nivåer av vissa specifika vitaminer.
Effekter av vitaminer och mineraler har sedan länge dokumenterats för många sjukdomar. För att de ska få effekt vid behandling eller som prevention, kan de behöva tillföras i högre mängder än vi kan få i oss via näringsriktig mat. Inte minst gäller detta äldre människor, som kanske äter sämre och som ofta har ett nedsatt näringsupptag. I sjukvården får vitaminbehandlingar användas om de uppfyller kraven på vetenskaplig evidens och/eller beprövad erfarenhet. Vid många virussjukdomar finns doku-mentation som stöder användning av vitamin C och D samt mineral som zink och selen. Detta har också framförts i Läkartidningen

Related research articles